سمعک ها بر اساس نوع مدارات و تكنولوژی پردازش صدا به انواع آنالوگ، قابل برنامه ريزی، ديجيتال  و هوشمند تقسيم مي شوند و حسب سايز ، جايگاه قرارگيری در گوش ، ميزان تقويت صدا به 4 دسته كلی تقسيم می شوند.

  1. سمعک پشت گوشی    (Hearing Aid Behind The Ear (BTE
  2. سمعک داخل گوشی           (Hearing Aid   Completely in The Canal(CIC
  3. سمعک جيبی                       Body Worn (BW) Hearing Aid
  4. سمعک عينكی                                Eye Glass Hearing Aid    

سمعک پشت گوشی(BTE): پشت لاله گوش قرار می گيرند و به وسيله قالب صدای تقويت شده را به گوش فرد مي رسانند كم شنوائيهای ملايم تا عميق را پوشش می دهند . بهترين سمعك براي كودكان و اطفال هستند زيرا قابليت اتصال به وسايل كمک شنوايی مانند FM   را دارند. آخرين تحول سمعک های پشت گوشی ، سمعک های فيتينگ گوش باز ( open fitting) هستند . سمعكهای open fitting  بسيار كوچک هستند ، با وجود قرار گرفتن پشت لاله گوش ديده نمی شوند . صدای تقويت شده توسط اين سمعک ها از طريق رسيور (بلندگو)  قرار گرفته در مجرای گوش مستقيم به گوش منتقل می شود و به همين دليل از كيفيت صدای بهترنسبت به ساير سمعک ها برخوردارند.ضمناً به دليل اينكه اين سمعک ها قالب ندارند اثر انسداد به وجود نمی آورند و از اين جهت مناسب ترين سمعک برای كم شنوایی های فركانس بالا هستند .

انواع سمعک ها با مدل داخل گوشی هوشمند پشت گوشی

سمعک های داخل گوشی(ITE): اين سمعک ها در گوش خارجی قرار می گيرند . اين گروه از سمعک ها سفارشی هستند و از نظر اندازه به سه دسته تقسيم می شوند که می توان در کلینیک آوای شریعتی آن ها را دید :

الف ) داخل گوش (In The Ear (ITE

ب ) داخل كانال  (In The Canal (ITC

ج ) كاملا ً داخل كانال(Completely In The Canal (CIC(نامریی)

سمعک های داخل گوشي برای كم شنوائی های ملايم تا شديد مورد استفاده قرار می گيرد . اصوات از طريق رسيور ( بلند گو ) به كانال گوش هدايت می شود . كنترل و ولوم اين سمعك نسبت مدل های پشت گوشی كوچكتر است ( به جز سمعک هایopen fitting ) به طور كلی استفاده از سمعک های داخل گوشی ( هر سه دسته آن ها ) براي اطفال توصيه نمی شود زيرا قرار گيری آنها در گوش اطفال و كودكان به راحتی استفاده از سمعک پشت گوشی نيست . ضمن اينكه مرتباً با رشد كودك لازم قالب ( پوسته سمعک ) مرتباً تعويض شود.

سمعک جيبی( (B.W) : امروزه استفاده از اين سمعک معمول نيست و در مواردی برای آن دسته از كم شنوايهای عميق تجويز مي شود كه امكان استفاده از انواع ديگر را ندارند .

سمعک عينكی : تمام قطعات سعک داخل دسته عينک جاسازی می شود. برای موارد خاصی استفاده دارد كه خارج از حوصله اين بحث است . كم شنوایهای ملايم تا شديد را پوشش می دهند.