انتخاب سمعک

اولین تصمیمی که متخصص بالینی در هنگام انتخاب سمعک باید لحاظ کند این است که کدام یک از سمعک های CIC , ITE , ITC  برای گوش بیمار مفیداند. هرکدام از این سمعک های ویژگی هایی دار...