انواع سمعک

انواع سمعک: سمعک ها بر اساس نوع مدارات و تكنولوژي پردازش صدا به انواع آنالوگ، قابل برنامه ريزي، ديجيتال  و هوشمند تقسيم مي شوند و حسب سايز ، جايگاه قرارگيري در گوش ،...