خدمات کلینیک آوای شریعتی

کلینیک آوای شریعتی با استفاده از آخرین  دست آوردهای روز دنیا آماده ارائه خدمات تخصصی ذیل می باشد:

 • PTA : اديومتری تن خالص (Pure tone audiometry)
 • SDS : ميزان درک وتمايز گفتار (Speech discrimination score)
 • Tympanometry : تمپانومتری ( ارزیابی پرده و گوش میانی)
 • OAE  : گسیل های صوتی گوش (Oto Acoustic Emission)
 • ABR : پاسخ های برانگیخته شنیداری ساقه مغز (Auditory Brainstem Responses)
 • ECOG : الكتروكوكلئوگرافی (Electrocochleography)
 •  ASSR : پاسخ  های پایدار و یکنواخت شنوایی (Auditory Steady-State Response)
 •  VEMP : آزمون پتانسیل هاي عضلاني برانگيخته از وستيبول
 • Hearing Aid Fitting : تجویز و تنظیم سمعک

Basic Audiometry : اديومتري تن خالص  يا (PTA (Pure tone audiometry: اين آزمون نيازبه همكاری بيمار دارد, (test  subjective)، بطورمعمول برای گروه سنی بالای 4 سال انجام می شود و با استفاده از آن می توان ميزان، نوع والگوی كم شنوايی را درفركانس های  250 تا 8000 هرتز تعيين نمود.

 • آستانه دريافت گفتار يا (SRT (Speech reception threshold: كمترين شدتی است كه بيمار می شنود ومي تواند نصف كلمات دوسيلابی (مانند بابا ، جوجه) شنيده شده راتشخيص دهد يا تكرار كند (برحسب دسي بل يا dB گزارش می شود).
 • ميزان درک وتمايز گفتار يا (SDS (Speech discrimination score: درصد فهم گفتار را درشدتی كه صدا به راحتی شنيده مي شود نشان می دهد وبرحسب درصد بيان می شود . برای اندازه گيری آن از كلمات تک سيلابی استفاده می شود (مانند شب،تب).
 • تمپانومتری( Tympanometry): تمپانومتری فركانس بم يا Low Probe Tone Tympanometry: عبارت از ثبت حركات پرده تمپان در اثر تغيير فشار هوا در مجرای شنوايی گوش خارجی است .تمپانومتری فركانس بم يا 226 هرتز آزمون متداول در كار بالينی است . به سه گروه A)،BوC) تقسيم می شود:تمپانوگرام نوع A طبيعی است.تمپانوگرام نوع Bدرضایعاتی ازقبیل اوتيت ميانی ترشحی ، سرومن مسدود كننده ،پارگي پرده تمپان و تمپانوگرام نوع cدرموارداختلال عملكردگوش ميانی و فشار منفی در گوش ميانی مشاهده می شود. تمپانومتری با پروب تن فركانس بالا(High Probe Tone Tympanometry): تمپانومتری فركانس بالا درتشخيص  Effusion گوش ميانی نوزادان كمتراز7ماه مناسب است.

Electrophysiolgoic Tests  :

اتوآکوستیک ایمیشن (OAE) : این آزمون جهت مطالعه عملکردسلول های مویی شنوایی (Outer &Inner hair cells) حلزون گوش داخلی قابل استفاده است.کاربردآن درمواردزير می باشد: بیماریابی شنوایی (نوزادان،کودکان ،معلولین ذهنی )، (افتراق کم شنوایی حسی ) بیماری منیر، کم شنوایی ناگهانی ازعصبی (Auditory neuropathy ) و کشف تمارض .

   اتوآکوستیک ایمیشن به  دونوع تقسیم بندی می شود:

1-Transient Evoked) OAE TEOAE): وجود آن نشان می دهد که در شدت صوتی 20تا40 دسی بل ویا بهتر عملکردحلزون گوش داخلی درمحدوده طبیعی قرار دارد و برای بررسی محدوده Low frequency حلزون استفاده می شود.

2-Distortion product) OAE DPOAE): برای بررسی محدوده High frequency حلزون استفاده می شود. بااستفاده ازDPOAEتشخيص زودهنگام اديوگرام های غيرطبيعی امكان پذير است.

پاسخهاي برانگیخته شنیداری ساقه مغز ABR)  : Auditory Brainstem Response)

ثبت فعالیت بیوالکتریک خود بخودی و تصادفی، بدون وجود محرک حسی که توسط دستگاه عصبی مرکزی تولید می شود الکتروانسفالوگرام (EEG) نامیده می شود. در حضور محرک حسی شنیداری الگوی فعالیت تغییراتی پیدا می کند که وابسته به محرک است و می توان آن را با استفاده ازروش های خاصی از EEG استخراج کرد که حاصل آن به نام پتانسیل های برانگیخته شنوایی يا ABR  شناخته می شود. با ارائه محرک و ایجاد پاسخ و محاسبه زمان های امواج به دست آمده (latency) می توان منشاء پاسخ را در دستگاه شنوایی تعیین کرد. اگر این پاسخ درمحدوه 10 میلی ثانیه ایجاد شود آنرا پاسخ های برانگیخته شنیداری ساقه مغز( ABR )می نامند.

ارزش این آزمون در تعیین آستانه های شنوایی، بررسی های نورولوژیک، بررسی شنوایی دربيماران مبتلا به چند معلولیت،مبتلایان به ضایعات وراء حلزونی، بیماران اغمایی که نتوانند در ادیومتری رفتاری همکاری داشته باشند و افرادمتمارض می باشد.  همانگونه که مطلع هستید آزمون  ABR درتشخيص تومورهای زاويه پلی- مخچه ای نسبت به MRI و CT scan و یا دیگر آزمون های تشخیصی از زمان کوتاهترو هزینه کمتری برخوردار است. این نکته به درمانگر کمک مي کند ، پس از تهیه تابلوی کلینیکی بیمار، با دید و نظر بهتر اقدام به ارجاع  وی نماید.  ABR دارای محدودیت هایی است که امروزه برای برطرف کردن این محدودیت ها از آزمون ASSR استفاده می شود. در واقع ABR و ASSR مکمل همدیگر می باشند و هر کدام به تنهایی دارای محدودیت هایی می باشند که استفاده همزمان از این آزمون ها بهترین نتیجه را خواهد داشت.

پاسخ های پایدار شنوایی : :Auditory Steady-State Response) ASSR)

نحوه ثبت پاسخ های پایدار شنوایی (ASSR) همانند ABR می باشد با این تفاوت که ثبت ASSR خودکار می باشد و برخلاف ABR که نشان دهنده آستانه کلی شنوایی است،   ASSRدر چهار فرکانس آستانه شنوایی را همانند ادیوگرام نشان می دهد. در مواردی که افت شنوایی زیاد باشد انجام این آزمون نسبت به دیگر آزمون ها ارجعیت دارد.

الكتروكوكلئوگرافی:  (ECOG  (Electrocochleography

الكتروكوكلئوگرافي روشی است برای تشخيص زودهنگام ضايعاتی كه حلزون گوش داخلی را درگير نموده اندوباتوجه به حساسيت بالايی كه دربررسي كوكلئای گوش داخلی دارد می تواند براي تشخيص افتراقي انواع ضايعات حلزون مورداستفاه باشد.  براي ثبت آن ازمحرك صوتي استفاده مي شود ونمودارحاصل منحني موجي شكلي است كه دوقله ءمشخص داردو فعاليت حلزون و بخش Distal عصب هشتم رابررسي مي كند.

آزمون پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته وستيبول ( :(VEMP ((Vestibular Evoked Myogenic Potentials

يكي ازآزمون های تشخيصی جديد برای بررسی اختلالات دهليزی است.اين آزمون می تواند عملكرد غيرطبيعی ساكول و يا عصب دهليزی تحتانی رامشخص نمايد. حساسيت بسياربالايی در ارزيابی عملكرد دستگاه دهليزی داردوبرخلاف آزمون  ENG كه حدود 1 تا 2 ساعت به طول می انجامد به زمان كمتراز 1 ساعت نياز دارد . در بررسی ضايعاتی كه سيستم كوكلئو-وستيبولار رادرگير می نمايند مانند بيماری منير،نوريت دهليزی،تومورهای عصب هشتم ، كم شنوايی های ارثی ،تروما وشكستگي های جمجمه ، باروترومای گوش داخلی وشناسايی بسياری ازاختلالات محيطی ومركزی وستيبول موثر است.

Hearing Aid Fitting

نوزادان، کودکان و بزرگسالانی که کم شنوایی آنها با استفاده از آزمون های الکتروفیزیولوژی و ادیومتری محرز شد، برای ارزیابی و تجویز سمعک ارجاع داده می شوند. در این بخش ابتدا براساس آزمایشات قبلی نوع سمعک مورد نیاز بیمار تعیین و سپس بر اساس شرایط هر فرد کامل ترین نوع تجویز صورت خواهد گرفت.