تلفن تماس شعبه ۱: ۲۲۹۰۰۰۶۲-۰۲۱

تلفن تماس شعبه ۲: ۲۲۲۷۰۱۱۷-۰۲۱

 شماره تماس ضروری ۶۹۰۰۷۸۰-۰۹۳۵