انواع سمعک

انواع سمعک: سمعک ها بر اساس نوع مدارات و تکنولوژی پردازش صدا به انواع آنالوگ، قابل برنامه ریزی، دیجیتال  و هوشمند تقسیم می شوند و حسب سایز ، جایگاه قرارگیری در گوش ،...