توانبخشی سرگیجه و تعادل در کلینیک آوای شریعتی

توانبخشی سرگیجه , تعادل

توانبخشی تعادل یک برنامه مدون درمانی می باشد و با انجام برخی از مانورها یا تمرینات خاص سعی می شود تا سرگیجه وضعیتی خوش خیم (BPPV) درمان شده یا اختلال عملکرد یک طرفه یا ...

انجام تست تعادلی و سرگیجه

برای بررسی سرگیجه و توانبخشی آن و اختلالات تعادلی ناشی از سیستم وستیبولار آزمون های متعددی وجود دارد.”که از میان آنها می توان به آزمون های ویدئونیستاگموگرافی (VNG) و ...