سمعک ( Hearing Aid) چیست؟

سمعک تقویت کننده الکترونیکی کوچکی است که به فرد کمک می کند تا صداها را بهتر بشنود . سمعک صداها را برای فرد کم شنوا طوری تقویت می کند که فرد بتواند به راحتی بشنود ، با دیگران ارتباط برقرار کند و در فعالیتهای روزمره حضور داشته باشد . هدف سمعک تنها تقویت و بلندی صدا نیست . بلکه امروزه در طراحی سمعک ها سعی بر این است که گفتار واضح تر در اختیار افراد استفاده کننده از سمعک قرار گیرد و در عین حال تقویت صداهای محیطی مزاحم کاهش یابد . به طور کلی افراد استفاده کننده از سمعک ، درک گفتار بهتری دارند نسبت افراد کم شنوایی که از سمعک استفاده نمی کنند .

انواع سمعک:

سمعک ها بر اساس نوع مدارات و تکنولوژی پردازش صدا به انواع آنالوگ، قابل برنامه ریزی، دیجیتال  و هوشمند تقسیم می شوند و حسب سایز ، جایگاه قرارگیری در گوش ، میزان تقویت صدا به ۴ دسته کلی تقسیم می شوند.

  • سمعک پشت گوشی Hearing Aid Behind The Ear) BTE)
  • سمعک داخل گوشی  Completely in The Canal) CIC)
  • سمعک جیبی  Body Worn (BW) Hearing Aid
  • سمعک عینکی  Eye Glass Hearing Aid

 

سمعک پشت گوشی(BTE):

سمعک پشت گوشی
سمعک پشت گوشی

پشت لاله گوش قرار می گیرند و به وسیله قالب صدا ی تقویت شده را به گوش فرد می رسانند کم شنوائیهای ملایم تا عمیق را پوشش می دهند . بهترین سمعک برای کودکان و اطفال هستند زیرا قابلیت اتصال به وسایل کمک شنوایی مانند FM   را دارند. آخرین تحول سمعک های پشت گوشی ، سمعک های فیتینگ گوش باز ( open fitting) هستند . سمعک های open fitting  بسیار کوچک هستند ، با وجود قرار گرفتن پشت لاله گوش دیده نمی شوند . صدا ی تقویت شده توسط این سمعک ها از طریق رسیور (بلندگو)  قرار گرفته در مجرای گوش مستقیم به گوش منتقل می شود و به همین دلیل از کیفیت صدای بهترنسبت به سایر سمعک ها برخوردارند.ضمناً به دلیل اینکه این سمعک ها قالب ندارند اثر انسداد به وجود نمی آورند و از این جهت مناسب ترین سمعک برای کم شنوائی های فرکانس بالا هستند .

 

سمعک های داخل گوشی(ITE):

این سمعک ها در گوش خارجی قرار می گیرند. این گروه از سمعک ها سفارشی هستند و از نظر اندازه به سه دسته تقسیم می شوند:

الف ) داخل گوش (In The Ear (ITE

سمعک داخل گوشی
سمعک داخل گوشی

ب ) داخل کانال  (In The Canal (ITC

سمعک داخل کانال
سمعک داخل کانال

ج ) کاملا ً داخل کانال Completely In The Canal) CIC)(نامریی)

سمعک نامرئی
سمعک نامرئی

سمعک های داخل گوشی. برای کم شنوائی های ملایم تا شدید مورد استفاده قرار می گیرد . اصوات از طریق رسیور ( بلند گو ) به کانال گوش هدایت می شود . کنترلها و ولوم این سمعک نسبت مدلهای پشت گوشی کوچکتر است ( به جز سمعک های open fitting ) به طور کلی استفاده از سمعک های داخل گوشی ( هر سه دسته آن ها ) برای اطفال توصیه نمی شود زیرا قرار گیری آنها در گوش اطفال و کودکان به راحتی استفاده از سمعک پشت گوشی نیست . ضمن اینکه مرتباً با رشد کودک لازم است قالب ( پوسته سمعک) مرتباً تعویض شود.

 

سمعک جیبی( (B.W :

سمعک جیبی
سمعک جیبی

امروزه استفاده از این سمعک معمول نیست و در مواردی برای آن دسته از کم شنوائیها ی عمیق تجویز می شود که امکان استفاده از انواع دیگر را ندارند .

 

سمعک عینکی :

سمعک عینکی

تمام قطعات سمعک داخل دسته عینک جاسازی می شود. این سمعک برای موارد خاصی استفاده دارد که خارج از حوصله این بحث است . کم شنوائیهای ملایم تا شدید را پوشش می دهند.