سمعک ( Hearing Aid) چيست؟

سمعک تقويت كننده الكترونيكي كوچكي است كه به فرد كمك مي كند تا صداها را بهتر بشنود . سمعک صداها را براي فرد كم شنوا طوري تقويت مي كند كه فرد بتواند به راحتي بشنود ، با ديگران ارتباط برقرار كند و در فعاليتهاي روزمره حضور داشته باشد . هدف سمعک تنها تقويت و بلندي صدا نيست . بلكه امروزه در طراحي سمعک ها سعي بر اين است كه گفتار واضح تر در اختيار افراد استفاده كننده از سمعک قرار گيرد و در عين حال تقويت صداهاي محيطي مزاحم كاهش يابد . به طور كلي افراد استفاده كننده از سمعک ، درك گفتار بهتري دارند نسبت افراد كم شنوايي كه از سمعک استفاده نمي كنند .

انواع سمعک:

سمعک ها بر اساس نوع مدارات و تكنولوژي پردازش صدا به انواع آنالوگ، قابل برنامه ريزي، ديجيتال  و هوشمند تقسيم مي شوند و حسب سايز ، جايگاه قرارگيري در گوش ، ميزان تقويت صدا به 4 دسته كلي تقسيم مي شوند.

  • سمعک پشت گوشي Hearing Aid Behind The Ear) BTE)
  • سمعک داخل گوشی  Completely in The Canal) CIC)
  • سمعک جيبي  Body Worn (BW) Hearing Aid
  • سمعک عينكي  Eye Glass Hearing Aid

 

سمعک پشت گوشي(BTE):

سمعک پشت گوشی

سمعک پشت گوشی

پشت لاله گوش قرار مي گيرند و به وسيله قالب صدا ي تقويت شده را به گوش فرد مي رسانند كم شنوائيهاي ملايم تا عميق را پوشش مي دهند . بهترين سمعک براي كودكان و اطفال هستند زيرا قابليت اتصال به وسايل كمك شنوايي مانند FM   را دارند. آخرين تحول سمعک هاي پشت گوشي ، سمعک هاي فيتينگ گوش باز ( open fitting) هستند . سمعک هاي open fitting  بسيار كوچك هستند ، با وجود قرار گرفتن پشت لاله گوش ديده نمي شوند . صدا ي تقويت شده توسط اين سمعک ها از طريق رسيور (بلندگو)  قرار گرفته در مجراي گوش مستقيم به گوش منتقل مي شود و به همين دليل از كيفيت صداي بهترنسبت به ساير سمعک ها برخوردارند.ضمناً به دليل اينكه اين سمعک ها قالب ندارند اثر انسداد به وجود نمي آورند و از اين جهت مناسب ترين سمعک براي كم شنوائي هاي فركانس بالا هستند .

 

سمعک هاي داخل گوشي(ITE):

اين سمعک ها در گوش خارجي قرار مي گيرند. اين گروه از سمعک ها سفارشي هستند و از نظر اندازه به سه دسته تقسيم مي شوند:

الف ) داخل گوش (In The Ear (ITE

سمعک داخل گوشی

سمعک داخل گوشی

ب ) داخل كانال  (In The Canal (ITC

سمعک داخل کانال

سمعک داخل کانال

ج ) كاملا ً داخل كانال Completely In The Canal) CIC)(نامریی)

سمعک نامرئی

سمعک نامرئی

سمعک هاي داخل گوشي. براي كم شنوائي هاي ملايم تا شديد مورد استفاده قرار مي گيرد . اصوات از طريق رسيور ( بلند گو ) به كانال گوش هدايت مي شود . كنترلها و ولوم اين سمعک نسبت مدلهاي پشت گوشي كوچكتر است ( به جز سمعک هاي open fitting ) به طور كلي استفاده از سمعک هاي داخل گوشي ( هر سه دسته آن ها ) براي اطفال توصيه نمي شود زيرا قرار گيري آنها در گوش اطفال و كودكان به راحتي استفاده از سمعک پشت گوشي نيست . ضمن اينكه مرتباً با رشد كودك لازم است قالب ( پوسته سمعک) مرتباً تعويض شود.

 

سمعک جيبي( (B.W :

سمعک جیبی

سمعک جیبی

امروزه استفاده از اين سمعک معمول نيست و در مواردي براي آن دسته از كم شنوائيها ي عميق تجويز مي شود كه امكان استفاده از انواع ديگر را ندارند .

 

سمعک عينكي :

سمعک عینکی

تمام قطعات سمعک داخل دسته عينك جاسازي می شود. این سمعک براي موارد خاصي استفاده دارد كه خارج از حوصله اين بحث است . كم شنوائيهاي ملايم تا شديد را پوشش مي دهند.